Hizmetiçi Eğitim Programları

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleki bilgi - beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktıları elde edebilmek için eğitim programları düzenlenir.

Temel Mesleki Eğitim Programı:

1.   Programın Amacı ve Tanımı:
Bu program ile hasta / sağlıklı bireylerin sağlık öyküsünün alınması ve fizik muayenesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması, hemşirelerin solunum tedavi uygulamaları- hava yolu aspirasyonu uygulamalarında yetkinliklerinin artırılması ve hemşirelik uygulamalarında standart yaklaşımların sağlanması amaçlanmaktadır.

2.   Programın Hedefleri:
Bu program ile;

 • Hemşirelik sürecini doğru olarak uygulayabilmeleri,
 • Hasta hakkında kapsamlı bir sağlık öyküsü alabilmeleri,
 • Fiziksel muayene yöntemlerini bilmeleri ve doğru bir şekilde uygulayabilmeleri,
 • Her bir sisteme yönelik fiziksel muayeneyi başarıyla gerçekleştirebilmeleri,
 • Hava yolu aspirasyon tekniklerini bilmeleri ve başarıyla uygulayabilmeleri,
 • Solunum tedavi uygulamalarını bilmeleri ve başarı ile uygulayabilmeleri hedeflenmektedir.

3.   Programın Süresi:
2,5 gün toplam 22 saat

4. Hedef Grup:
Hasta bakım faaliyetlerinde görev alan tüm hemşireler.

5.  Eğitimciler:
Programın içeriğindeki konular, Temel Mesleki Eğitim Programı Eğitimci Grubu tarafından verilir.

6.  Konu Başlıkları ve Eğitim Programı:

 • Hemşirelik Süreci / Uzm. Hemş. Esra UĞUR
 • Hasta Tanılama Ve Fiziksel Muayene Yöntemleri / Uzm. Hemş. Esra UĞUR
 • Kardiyovasküler Sistem Muayenesi / Hemş. Bilgen UÇAK
 • Gastrointestinal Sistem Muayenesi/ Hemş. Seçil SEMİZ AYDIN
 • Nörolojik Sistem Muayenesi / Uzm. Hemş. Hülya DEMİR
 • Solunum Sistemi Muayenesi / Uzm. Hemş. Sabiha YEŞİLYURT
 • Solunum Tedavi Uygulamaları / Uzm. Hemş.Sabiha YEŞİLYURT

7.  Öğretim Yöntemleri:

 • Sözlü anlatım
 • Gör- işit araçları (power point, tepegöz.)
 • Ders notları
 • Muayene ve sonlum tedavi ile ilgili yardımcı araç gereçler.

8. Değerlendirme:

 • Eğitimin değerlendirmesinde program öncesi ve sonrası yazılı sınav yapılır.
 • Uygulamalı eğitimler kontrol listeleri üzerinden değerlendirilir.
 • Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu kullanılarak eğitim alanların programdaki konulara ilişkin geri bildirimleri değerlendirilir.

9.  Program Sorumlusu:
Uzm. Hemş. Esra UĞUR / Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

** Yapılan değerlendirmelerden 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara program sonrasında başarı belgesi verilir.

 

Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı:

1. Programın Amacı ve Tanımı:
Bu program, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tedavi gören ve bakım hizmeti alan bireyler ve hizmeti sunan çalışanlar için güvenli bir çevre oluşturulması; hemşirelerin, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde temel enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilmeleri ve doğru şekilde uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Programın Hedefleri:
Bu program ile hemşirelerin;

 • Aseptik teknikleri doğru şekilde uygulayabilmeleri,
 • Dezenfeksiyon, sterilizasyon ile ilgili temel bilgileri ifade edebilmeleri,
 • İzolasyon yöntemlerini ve el yıkama tekniğini doğru şekilde uygulayabilmeleri,
 • Doğru yöntem ile ve kontamine etmeden mikrobiyolojik örnek toplayabilmeleri,
 • Santral ve periferik kateterlerde enfeksiyon kontrolünü sağlayabilmeleri,
 • Üriner sistem ve solunum yolu girişlerinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik doğru girişimlerde bulunabilmeleri,
 • Hastaları cerrahi alan enfeksiyonlarından korumaya yönelik doğru girişimlerde bulunabilmeleri,
 • Çalıştıkları birimlerde ve tüm hastanede atık yönetimini başarı ile yürütebilmeleri,
 • Personelin ve hastaların kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunması için gerekli önlemleri alabilmeleri gibi enfeksiyon kontrol becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

3. Hedef Grup:
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında çalışan tüm hemşireler.

Programın Süresi:
2 gün 18 saat

Programın İçeriği:

 • Dezenfeksiyon- Sterilizasyon ve Kontrolü
 • İzolasyon Yöntemleri/ El Yıkama
 • Mikrobiyolojik Örnek Toplama
 • Santral ve Periferik Kateterlerde Enfeksiyon Kontrolü
 • Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma
 • Solunum Yolu Girişlerinde Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi
 • Tıbbi Atık Yönetimi
 • Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma

Eğitimci:
Uzm. Hemş. Sevim KARAMAHMUT

Öğretim Araç ve Yöntemleri:

 • Sözlü anlatım
 • Gör- işit araçları (power point, tepegöz.)
 • Ders notları
 • Alan uygulaması

Program Sorumlusu:
Uzm. Hemş. Sevim KARAMAHMUT
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Hem. Esra UĞUR
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

 

Yönetici Hemşire Eğitim Programı:

1. Programın Amacı ve Tanımı:
Bu program ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında görev yapan yönetici hemşirelere klinik uygulama disiplini içerisinde bir yönetici ve lider rolü üstlenebilmeleri için gerekli olan çağdaş yönetim ilkeleri ve temel kavramlar ile ilgili bilgilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

2. Programın Hedefleri:
Bu program ile yönetici hemşirelerin;

 • Hemşirelik hizmetleri yönetimini tanımlayabilmeleri,
 • Yönetim fonksiyonlarını ifade edebilmeleri,
 • Yönetici hemşirelerin yönetim fonksiyonlarında gerçekleştirdikleri aktiviteleri ifade edebilmeleri,
 • İşe eleman alma, profesyonel gelişimini sağlama ve performans değerlendirme süreçlerinde personel yönetim prensiplerini uygulayabilmeleri,
 • Çalışanları ile etkili toplantılar gerçekleştirebilmeleri,
 • Sorumlulukları altındaki grupta ekip çalışmasını sağlayabilmeleri ve çalışanların motivasyonlarını artırıcı çalışma ortamı önerileri getirebilmeleri,
 • Değişim teorisini yönetimsel süreçlere uygulayabilmeleri,
 • Sorumluluğu altındaki birimler için en uygun hasta bakım modelini seçebilmeleri ve çalıştıkları birimlerde yapılandırabilmeleri hedeflenmektedir.

3. Hedef Grup:
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında görev yapan tüm yönetici hemşireler.

Programın Süresi:
Bu programa katılan hemşireler Hizmetiçi Eğitim Yılı içerisinde aylık konular halinde hemşirelik hizmetleri yönetimi ve liderlik uygulamalarına yönelik 30 saat teorik ders alırlar.

Programın İçeriği:

 • Hemşirelikte liderlik ve yönetim
 • Örgütleme/ İşgücü planlama
 • Klinik uygulama modelleri
 • Eleman seçme, yerleştirme
 • Ekip çalışması
 • Zaman yönetimi
 • Toplantı yönetimi
 • Motivasyon, iş doyumu
 • Hemşirelikte güç ve güçlendirme
 • Performans değerlendirme
 • Çalışan gelişimi
 • Disiplin süreci
 • Değişim yönetimi
 • Kritik düşünme

Eğitimciler:
Uzm. Hem. Esra UĞUR  
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü
Uzm. Hem. Elif AKBAL
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Öğretim Araç ve Yöntemleri:

 • Sözlü anlatım
 • Gör- işit araçları (power point, tepegöz.)
 • Ders notları
 • Vaka çalışmaları
 • Grup aktiviteleri

Program Sorumlusu:
Uzm. Hem. Esra UĞUR
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

 

Diyabetli Hasta Bakımı Temel Eğitim Programı:

1.   Programın Amacı ve Tanımı:
Bu program ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin diyabeti tanımaları, diyabetli bireylere yönelik doğru yaklaşım geliştirmeleri, diyabete özgü hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmeleri için gerekli mesleki bilgi tabanı oluşturmak ve bakımda karşılaşılabilecek sorunlarda kritik karar verme yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

2.   Programın Hedefleri:
Bu program ile hemşirelerin;

 • Diyabete yönelik temel kavramları ifade edebilmeleri,
 • Bakım verirken diyabetli hastanın gereksinimlerini doğru olarak saptayabilmeleri ve doğru girişimleri sergileyebilmeleri,
 • En güncel hemşirelik yaklaşımlarının benimsemeler ve uygulamaları,
 • Diyabetli hasta bakımına yönelik standart bir yöntem izlemelerinin ve ortak bir dil kullanmalarının sağlanması,
 • Hemşirelik mesleğine profesyonel bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

3.   Programın Süresi:
Toplam 9 saat süren eğitimler yıl içerisinde periyodik olarak tekrarlanır.

4.  Hedef Grup:
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında görev yapan ve oryantasyon eğitimini tamamlamış hemşireler.

5. Eğitimciler:
Uzm. Hemş. Hülya DEMİR / Diyabet Sorumlu Hemşiresi

6.  Program Sorumlusu:
Uzm. Hemş. Hülya DEMİR / Diyabet Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Hemş. Esra UĞUR / Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

7.  Konu Başlıkları ve Eğitim Programı:

    1. Diyabete Giriş

 • Hastalığın Tanımı ve Çeşitleri
 • Sıklığı ve Önemi
 • Komplikasyonlar (Mikrovasküler- Makrovasküler Komp.)

    2. Diyabetik Aciller

 • Hipoglisemi
 • Nonketotik Hiperosmolar Hiperglisemi
 • Ketoasidoz

    3. Diyabet Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

 • Medikal Beslenme
 • Eğitim
 • Egzersiz
 • İlaç Tedavisi
 • Diyabetik Ayak Bakımı

    4. Diyabetin Psikososyal Boyutu

 • Diyabet ve Cinsellik
 • Eğitim ve Danışmanlık
 • Genel Sağlık Önerileri

8.  Öğretim Yöntemleri:

 • Sözlü anlatım
 • Gör- işit araçları (power point, tepegöz, eğitim videosu)
 • Ders notları
 • Kan şekeri ölçümü araçları
 • İnsülin kalemleri

9. Değerlendirme:

 • Eğitimin değerlendirmesinde program öncesi ve sonrası yazılı sınav yapılır.
 • Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu kullanılarak eğitim alanların programdaki konulara ilişkin geri bildirimleri değerlendirilir.

** Yapılan değerlendirmelerden 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara program sonrasında başarı belgesi verilir.